Základní ustanovení
Lelekovická volejbalová liga (dále jen LVL) je soutěž smíšených amatérských volejbalových týmů. Organizátorem ligy je Sokol Lelekovice, Brno-venkov, zastoupené pověřenou osobou (organizátorem).
Sídlo Lelekovické  volejbalové ligy:
LVL -Lecián Lelekovice 401
Brno – venkov 664 31Cíl ligy
Cílem ligy je prostřednictvím pravidelné činnosti umožnit amatérským volejbalistům poměřit své vlastní síly a schopnosti s jinými týmy.

Účastníci
Účastníkem ligy se může stát každé družstvo, které splňuje následující podmínky:
a) jedná se o smíšený tým (2 ženy,nebo 2 muži na hřišti),
b) družstvo se registruje u organizátora LVL, deleguje dva rozhodčí a zaplatí účastnický poplatek,
c) ze soutěže jsou vyloučeni hráči registrovaní u Českého volejbalového svazu.

Průběh LVL
LVL je organizována ligovým systémem soutěže. Zúčastněná družstva hrají systémem každý s každým. Zápasy jsou realizovány v odstupu 1-4 týdnů.Rozhodčí pro zápasy jsou z řad účastníků, každé družstvo deleguje dva rozhodčí pro ostatní zápasy. O každém odehraném zápase se vede Zápis o utkání. O vyplnění tohoto dokumentu se starají rozhodčí. Hráči  musí být na soupisce daného týmu a odehrát za tým alespoň 2 utkání .Nedostaví-li se rozhodčí na zápas, který má rozhodovat, bez udání velmi závažné příčiny, je povinen zaplatit pokutu ve výši 100,- Kč a dále je mu zakázána účast na následujících dvou utkání svého týmu.
Odhlásí li se družstvo 14 dní před zahájením ligy  vrátí organizátor družstvu startovné ponížené o 40% manipulační poplatek (zálohu).
Pokud najde náhradu vrátí se mu peníze všechny.
Odhlásí li se družstvo během ligy vrátí organizátor družstvu startovné ponížené o odehrané zápasy a 50% zbylé částky.
Ukončí li organizátor soutěž předčasně, vrátí po odečtení odehraných zápasů zbytek startovného všem účastníkům. 

Organizátor LVL
Organizátor odpovídá  za řádný průběh soutěže.Organizátor LVL má za úkol koordinaci jednotlivých týmů a odpovídá za informovanost hráčů o dění v lize.Majetek LVL spravuje Sokol Lelekovice (popřípadě jím pověřená osoba-organizátor) a na konci sezóny předkládá jednotě výsledky hospodaření.

 Pravidla volejbalové ligy

Výška sítě
Síť je umístěna svisle nad střední čárou, její horní okraj je ve výšce 2,43 m.
Postranní pásky
Postranní pásky nejsou povinné.
Anténky
Anténka je ohebná tyčka dlouhá 1,80 m o průměru 10 mm, zhotovená ze sklolaminátu nebo podobného materiálu. Anténka je upevněna na vnějším okraji každé postranní pásky. Anténky jsou umístěny na opačných stranách sítě. Vrchních 80 cm každé anténky převyšuje okraj sítě a je označeno 10 cm širokými pruhy kontrastních barev, přednostně pak červené a bílé. Anténky jsou považovány za součást sítě a ohraničují boční prostor přeletu. Anténky nejsou povinné, pouze doporučené.
Parametry míče
Míč musí být kulatý, s povrchovou vrstvou zhotovenou z měkké kůže nebo ze syntetické kůže a uvnitř s duší z gumy nebo jiného podobného materiálu. Jeho barva může být jednotně světlá nebo kombinací barev. Přednost je dávána míčům s oficiálními parametry FIVB, či přímo míči homologovanými FIVB.
ÚČASTNÍCI
Složení družstva
Družstvo se může skládat z nejvýše dvanácti hráčů, popřípadě- trenéra, asistenta trenéra, maséra a lékaře.
Umístění družstva
Hráči, kteří nehrají, buď sedí na lavičce družstva, nebo se pohybují (rozcvičují) v prostoru mimo hrací plochu.
Sedět na lavičce během utkání je povoleno i nečlenům družstva, účastnit se rozcvičování je však povoleno pouze členům družstva.
Výstroj
Barva a provedení triček, trenýrek a ponožek celého družstva nemusí být jednotné, avšak čisté.
Trička hráčů nemusí být číslována.
Kapitán družstva nemusí mít na svém tričku pásku jej označující.
Je dovoleno nosit výstroj odlišné barvy od výstroje ostatních hráčů. Je však doporučeno nosit alespoň tričko jednotné barvy.
Změny ve výstroji
Rozhodčí může během utkání povolit jednomu nebo více hráčům změny ve výstroji podle vlastního uvážení.
Vedení družstva
Pokud družstvo nemá trenéra, všechny pravomoce a povinnosti přebírá kapitán
FORMÁT HRY
Vítězství v setu
Set (s výjimkou rozhodujícího pátého setu) vyhrává to družstvo, které jako první získalo 25 bodů s rozdílem nejméně dvou bodů. V případě nerozhodného stavu 24:24 se ve hře pokračuje, dokud není dosaženo dvoubodového rozdílu (26:24, 27:25 …).
Vítězství v utkání
V utkání vítězí družstvo, které vyhrálo tři sety.
V případě nerozhodného stavu 2:2 se rozhodující (pátý) set hraje do patnácti bodů s rozdílem nejméně dvou bodů. Po dosažení 8 bodu se mění strany.
Nepřítomné družstvo
Odmítne-li družstvo hrát, poté co k tomu bylo vyzváno, je prohlášeno za “nepřítomné” a prohrává utkání skrečí s výsledkem 0:3 a na sety 0:25 na body v každém setu.
Družstvo, které bez závažných důvodů nedostaví na hřiště včas, je prohlášeno za nepřítomné se stejnými důsledky jako v předchozím případě.
Sestava družstva
Ve hře musí být minimálně 4 a maximálně 6 hráčů každého družstva, z toho alespoň dva hráči musí být ženy (muži). Základní sestava družstva určuje pořadí postupu hráčů na hřišti. Toto pořadí musí být zachováno po celý set. Záznam postavení základní sestavy se v LVL nevede. Hry se mohou účastnit pouze hráči, kteří jsou řádně zapsáni na soupisce hráčů i na soupisce hráčů daného utkání.
Pořadí postupu
Získalo-li přijímající družstvo právo podávat, jeho hráči postoupí o jedno postavení ve směru pohybu hodinových ručiček.
Chyba v pořadí postupu
Rozhodčí určí přesný okamžik, kdy došlo k chybě a všechny body získané od tohoto okamžiku chybujícím družstvem jsou zrušeny. Body získané soupeřem zůstávají zachovány. Pokud okamžik nelze přesně určit, získané body se neruší a jediným trestem je ztráta podání.
Střídání hráčů
Střídání je činnost, při níž hráč vstoupí do hřiště a zaujme postavení jiného hráče, který musí hřiště opustit (vyjma libera). Střídání musí povolit rozhodčí .
Omezení střídání
Družstvo může v jednom setu uskutečnit čtyři až šest střídání (počet možných střídání je roven počtu hráčů, kteří nastoupí do utkání). Najednou je možno vystřídat jednoho nebo více hráčů.
PŘERUŠENÍ A ZDRŽOVÁNÍ
Počet řádných přerušení hry
Každé družstvo má v jednom setu právo žádat maximálně dva oddechové časy   a čtyři až šest střídání hráčů .
Oddechový čas
Během oddechových časů nemusí hráči odejít do volné zóny.
Střídání hráče
Střídání hráče smí trvat pouze dobu nezbytnou pro umožnění vstupu a odchodu hráčů.
Přestávky
Všechny přestávky mezi sety trvají 3 minuty. Po dobu těchto přestávek se uskuteční výměna polí družstev.
CHOVÁNÍ ÚČASTNÍKŮ
Nevhodné chování a sankce
Sankce se sdělují ústně.
ROZHODČÍ
Složení
Sbor rozhodčích pro utkání se skládá z prvního rozhodčího. Druhý rozhodčí je doporučen. První rozhodčí přebírá všechna práva a povinnosti za všechny ostatní funkcionáře
První rozhodčí umístění
První rozhodčí plní svoje úkoly vsedě nebo vstoje na stolici rozhodčího, umístěné na jednom konci sítě.
Zapisovatel
Funkci zapisovatele přebírá první rozhodčí (je-li přítomen, druhý rozhodčí). Jeho povinností je pouze řádně vyplnit Zápis o utkání.
Čárový rozhodčí
Čároví rozhodčí nejsou ve sboru rozhodčích v LVL.
Každý hráč se vstupem do ligy souhlasí s jejími pravidly, zavazuje se k dodržování těchto pravidel a ke hře
v duch fair play. Souhlasí s používání jeho osobních údajů a zveřejňování fotografií či videozáznamů.